Sunday, 7 March 2010

Nottingham (NQT, EGBN) 06-03-2010

Second stop of the day.

G-ATWA
G-ATWA Jodel
G-AXDK Robin
G-BDSH
G-BDSH PA-28
G-BFDI PA-28
G-BGBW PA-38
G-BGGE
G-BGGE PA-38
G-BGGF PA-38 (Fuselage, stored in hangar)
G-BGGI PA-38
G-BHGY
G-BHGY PA-28
G-BHRC PA-28
G-BJUR PA-38
G-BNRA
G-BNRA TB10
G-BNRX
G-BNRX PA-34
G-BOLE
G-BOLE PA-38
G-BPES PA-38
G-BPGU
G-BPGU PA-28
G-BUUE T.67
G-BYJT
G-BYJT Zenair Zodiac
G-CCTD Pegasus Quik
G-CTRL
G-CTRL R22
G-DSPI
G-DSPI R44
G-EDAV
G-EDAV Bulldog (XX534)
G-EFOF R22
G-EGLS
G-EGLS PA-28
G-FLAV
G-FLAV PA-28
G-GRAY Ce 172 (Wing missing)
G-JONZ
G-JONZ Ce 172
G-LONE
G-LONE Be 206
G-LXUS Pioneer 300
G-MSFC PA-38
G-OATS PA-38 (Wreck)
G-RJCS
G-RJCS Hughes 369
G-RMMT
G-RMMT Europa
G-RPRV
G-RPRV Rv 9
G-RVVI
G-RVVI Rv 6
G-SEAB Seabea (Fuselage stored)
G-TIMH R22
N11FV
N11FV Ce 303
N33NW
N33NW TB20
N44NE
N44NE Ce 414
N65JF
N65JF PA-28

No comments:

Post a Comment